MENU

- úvodní stránka

INFORMACE

- základní informace
- zastupitelstvo
- GDPR
- užitečné odkazy
- registr oznámení
- úřední e-deska
- informace

O OBCI

- současnost
- historie
- zajímavosti
- knihovna
- kronika
- služby
- fotogalerie

Království Komety
mateřská škola


 

Kontaktní údaje mateřské školy

Mateřská škola pod Dubovým kopcem Svinošice, příspěvková organizace
Svinošice 1
679 22 Lipůvka

IČO: 073 68 089

Číslo účtu: 5416672399/0800


Ředitelka: Mgr. et. Mgr. Martina Jančíková
Email: mssvinosice.reditelka@seznam.cz
Telefon: 606 138 418

Učitelka Bc. Simona Zámečníková
Provozní Jarmila Hrnčířová, Lenka Šebestová
Školník a dovoz stravy Vojtěch Zeman

Email MŠ mssvinosice@seznam.cz
Telefon MŠ 770 171 573

Obec Svinošice v rámci podání žádosti o dotaci z MMR zapojila místní děti a jejich rodiče do přípravy projektu „Hrací zahrada u MŠ Svinošice“. Děti za pomoci svých rodičů vybíraly zábavnou formou herní prvky, které by si přály mít na zahradě Mateřské školy pod Dubovým kopcem Svinošice".

Mateřská škola pod Dubovým kopcem Svinošice, příspěvková organizace

V obci Svinošice se nenachází žádná mateřská škola. V posledních letech dochází k nárůstu počtu narozených dětí a počtu přistěhovalých rodin s malými dětmi.

Rodiče dováží své děti do mateřských škol v Lipůvce a Šebrově-Kateřině. V Lipůvce i Šebrově-Kateřině dochází také k nárůstu počtu narozených dětí a proto tyto mateřské školy mají své kapacity naplněny a musí velký počet dětí odmítat.

Rodiče jsou tak nuceni dovážet své děti do mateřských škol až v Kuřimi, Černé Hoře nebo Brně.
Vedení obce se tímto problémem zabývá již několik let, ale až do dnešní doby nebyl žádný dotační titul, pomocí kterého bychom spolufinancovali zřízení mateřské školy.

Zastupitelstvo obce Svinošice se s ohledem na současnou situaci rozhodlo toto řešit a zřídit v obci mateřskou školu s jednou třídou s kapacitou 25 + 3 děti včetně školní jídelny – výdejny.

Na roky 2015 - 2016 jsou připraveny dotační tituly, kterých bychom chtěli využít při financování této mateřské školy, a to buď z dotací ministerstev nebo pomocí dotací z IROP (Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020).
21.12.2015 byla předána zpracovaná žádost na získání dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Výše dotace při jejím získání by byla ve výši 80% z uznatelných nákladů. Tuto žádost a celou administraci pro nás na základě smlouvy provádí společnost Europroject – dotace Boskovice. Dalším krokem bude zpracovat a předložit na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost na dotaci zřízení hrací zahrady k mateřské škole. Termín podání je 15.1.2016, výše dotace je 70% uznatelných nákladů.
Souběžně s těmito dotacemi bude společnost Europroject – dotace Boskovice připravovat ještě další žádost a to souběžně na mateřskou školu a hrací zahradu, tato dotace by byla případně financována z IROP (Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020) – termín podání žádosti je do 31.3.2016.

Proběhlo výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace na zbudování nové mateřské školy včetně stavebního povolení, z tohoto výběrového řízení byl vybrán projektant:
Ing. Erik Volf – stavební inženýr, Blansko.
Cena za kompletní projektovou dokumentaci je 405 000,- Kč.

Samotná školka bude umístěna v půdním prostoru nad kulturním domem, kde vznikne jedna třída pro 25 + 3 děti včetně školní jídelny – výdejny stravy a zázemí.

Text použit z projektové zprávy.
Dispoziční řešení
  vstup do patra MŠ (nástavba) ze stávající zpevněné plochy z dvorní severní části budovy přestřešeným schodištěm v exteriéru (přístup osoby ZTP přes svislou zdvihací plošinu) na podestu v patře. Odtud do objektu do zádveří s přístupem do hlavních prostor MŠ, nebo možno použít pohotovostní WC (ZTP), také navazující spíž. Ze vstupní haly za zádveřím je možno přímo do herny (vyzvedávání dětí), nebo do šatny. Navazující nedělená chodba vede přímo do kanceláře MŠ (pro návštěvy). Ze šatny do herny, nebo do umývárny (umývadla, WC, pisoár, sprcha). Herna v JZ části bude sloužit také pro stravování a spaní. Navazující místnost pro uskladnění přenosných lehátek. V postranní východní části dispozice patra MŠ centrální chodba s možností přístupu do dílčích místností MŠ – denní místnost zaměstnanců (učitelek), kancelář, hygienická místnost pro zaměstnance, úklidová místnost, sklad čistého prádla, sklad špinavého prádla a praní, na konci chodby po schodišti k příručnímu skladu a do technické místnosti.
Z herny možný výstup na lodžii v exteriéru s přístupem k únikovému schodišti do zahrady MŠ.

Bezbariérové užívání stavby:
Záměr respektuje řešení možnosti umístění dítěte ZTP, a také návštěvy MŠ jako osoby ZTP. Veškeré nutné prostory (dispoziční řešení) a prvky (vybavení) jsou uzpůsobeny osobám ZTP. Příjezd a parkování – vyhrazené stání ZTP. Přístup bezbariérový (stávající zpevněná plocha u vstupního schodiště, dále přes svislou zdvihací plošinu do patra MŠ.
Záměr respektuje Vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

Školní stravování bude řešenou školní jídelnou – výdejnou:
což znamená, že obědy budou dováženy z jiné školní jídelny, v tuto chvíli máme        domluveno, že obědy budeme dovážet ze školní jídelny Malhostovice, která v tuto chvíli má       jako jediná volnou kapacitu na přípravu a dodávání těchto obědů.

(Asi nás jako zřizovatele nemine zakoupit odpovídající automobil pro dovoz stravy a to jak obědů, tak i svačinek když v naši obci není obchod)

Pobytové místnosti dětí:

Hlavní prostor denní místnosti – herna - bude sestávat z hracího koutu s hračkami (koberec, skříňky) sloužícímu zároveň pro spaní na mobilních lehátkách s pevnou oporou zad (oddělený navazující prostor (větraná místnost) pro skladování lehátek a lůžkovin), z pracovního a jídelního koutu u stolečků (vybaven stolečky min. dvou velikostních typů a židličkami) (PVC). Vybavení - skříně, vystrojení ICT (PC, TV, internet, projektor, rádio).
Šatna – přístupná ze vstupní haly (chodby), dále s přístupem do herny, nebo do umývárny. Otevřený komunikační prostor dělený skříňkami na uložení šatstva. Dělená čistá a špinavá zóna.
Umývárna – přístupná z herny a z komunikačního prostoru šatny.
Vybavení - 6 umývadel, z toho 1x ZTP
1 umývadlo pro učitelku
5 dětských klozetových míst (z toho 1xZTP)  + 1 pisoár, odděleno zástěnami
sprchový kout ZTP (zástěna igelitová plenta posuvná na tyči)
oddělené kazety pro umístění ručníčků / jednorázové utěrky + bezdotykový teplovzdušný   osoušeč rukou)

Zázemí:
Ze zádveří bude přístupná místnost Pohotovostní WC – ZTP.
Denní místnost zaměstnanců (učitelek) přístupná z centrální chodby – vybavena šatními skříňkami, umývadlem, kancelářským stolem se židlemi, skříněmi. V místnosti bude také umístěno pohotovostní lůžko pro potřebu izolace dítěte. Vystrojení ICT (PC, internet). 
Kancelář (ředitelna) přístupná ze vstupní chodby (špinavá zóna), nebo z centrální chodby (čistá zóna) - vybavena umývadlem, kancelářským stolem se židlí, stolkem a židlí pro návštěvu, skříněmi. Vystrojení ICT (PC, internet).

Hygienické zázemí pro personál:
Úklidová místnost - s možností umístění mobilního úklidového setu, výlevka s teplou a studenou vodou a skříňkami pro uložení potřeb pro úklid.
Sklad špinavého prádla, praní – místnost pro uskladnění použitého prádla před praním, nebo před vydáním rodičům. Praní zajištěno v automatické pračce a následně v sušičce.
Sklad čistého prádla.
Příležitostný sklad – uskladnění předmětů a pomůcek, které jsou k dispozici jindy, než každodenně (hračky, nábytek, výukové a cvičební pomůcky, …).
Technická místnost – umístění technologických zařízení především pro vytápění (kotel) a vzduchotechniku (VZT jednotka), rozvodný systém.

Zahrada MŠ přístupná z exteriéru (z prostor MŠ v patře přes vstupní zastřešené venkovní schodiště, dále okolo budovy a vstupem brankou oplocení v JZ části na zahradu) nebo výjimečně po únikovém schodišti. Zahrada dostatečných parametrů (cca 350m2) v mírně svažitém terénu (terénní úpravy pro vyrovnání povrchu v předmětných částech zahrady). Viz. samostatný projekt.

Tento projekt je již ve stádiu příprav.

 Předpokládaná celková cena                                 14 500 000,- Kč