🍪 Změnit souhlas

Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovny ve Svinošicích

V souladu se Zřizovací listinou Obecní knihovny ve Svinošicích, schválenou zastupitelstvem obce dne 17. 7. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou  základní  ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
 2. výpůjční služby
 3. meziknihovní služby
 4. informační služby.
 5. Veškeré finanční částky jsou knihovnou učtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto knihovního řádu (Příloha č. 1).
 1. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická  nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky, ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele a svým podpisem na přihlášce stvrdí, že se seznámil s knihovním řádem a bude se jím řídit.
 2. Děti mladší 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 3. Každému uživateli je v knihovně vystaven čtenářský průkaz, který je nepřenosný.
 4. Knihovna vyžadujek registraci následující osobní údaje:
 5. jméno a příjmení
 6. adresa bydliště čtenáře
 7. datum narození
 8. druh a číslo osobního dokladu, kterým byla totožnost ověřena.

1

 1. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
 2. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnicí o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto knihovního řádu (Příloha č. 2).

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podměty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

III. Výpůjční řád

Čl. 5

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR

Čl. 6

Rozhodnutí o půjočování

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 5 odst. 1 tohoto knihovního řádu s vyjímkou dokumentů:
 2. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození;
 3. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny;
 4. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.);
 5. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Čl. 7

Postupy při půjčování

2

 1. Uživatel je povinen zacházet s dokumenty šetrně, před odchodem z knihovny si dokumenty prohlédnout a zjištěné poškození nahlásit knihovníkovi, jinak za poškození zodpovídá sám.
 2. O závažnosti poškození a způsobu náhrady rozhodne knihovník.
 3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu, který má vypůjčený jiný čtenář.

Čl. 8

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Může být však prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument jiný uživatel.
 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 9

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popř. uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 10

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám a ručí za něj po celou dobu výpůjčky a to do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
 3. Nevrátí-li uživatel vypůjčené dokumenty po uplynutí výpůjční doby, bude písemně upomínán a je povinen uhradit knihovně poplatek z prodlení.
 4. Nevrátí-li  uživatel  vypůjčené dokumenty ani po upomenutí a nevstoupí-li s knihovnou v jednání k náhradě, bude vrácení  či náhrada dokumentu vymáhána právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou, účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

3

Čl. 11

Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb. – autorský zákon.
 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 12

Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezokladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požádat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopii ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti s náhradou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení:
 2. povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se nejbližší další výpůjční den.
 3. Vymáhání nevrácených výpůjček:
 4. nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
 5. Ztráta průkazu uživatele:
 6. za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovený) se účtuje manipulační poplatek.

3

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Vyjímky z knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.
 2. Nedílnou součástí knihovního řádu jsou přílohy.
 3. Tento Knihovní řád platí od 17. 7. 2002 na dobu neurčitou.

VI. Přílohy knihovního řádu

 1. Ceník platných služeb a poplatků Obecní knihovny ve Svinošicích.
 2. Směrnice o nakládání s osobnímu údaji uživatelů knihovny.

                                                                                   Vladimíra Antonovičová

                                                                                   knihovnice Obecní knihovny Svinošice

Ve Svinošicích 17. července 2002

5

                                                                                                                      Příloha č. 1:

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB A POPLATKŮ

OBECNÍ KNIHOVNY SVINOŠICE

Výpůjční služby:

 • rezervace knihy                                                       zdarma
 • vystavení průkazu                                                   zdarma

(zaregistrování)

 • vystavení duplikátu průkazu                                 5,- Kč

(poškození, ztráta)

Pokuty:

 •     I. upomínka                                                         10,- Kč
 •   II. upomínka                                                          20,- Kč
 • III. Upomínka                                                          30,- Kč
 • poškození vypůjčeného dokumentu                      náhrada

(viz Knihovní řád – Čl. 12 – Ztráty a náhrady)

                                                                                                                      Příloha č. 2:

SMĚRNICE

o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je Obecní knihovna Svinošice, se sídlem Obecní úřad Svinošice, 679 22 Lipůvka, správcem osobních údajů.

Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. Jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

1. Účel zpracování osobních údajů čtenářů:

Obecní knihovna Svinošice postupuje při zpracovávání osobních údajů podle zákona, resp. vnitřní směrnice, která je přílohou (Příloha č. 2) Knihovního řádu a dalších obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon) a zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a Zřizovací listinou knihovny.

Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnancem knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.

Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy.

2. Rozsah zpracovaných osobních údajů:

 1. Základní identifikační údaje čtenáře:

– jméno a příjmení

 • adresa bydliště čtenáře (tj. místo trvalého pobytu)
  • datum narození
  • druh a číslo osobního dokladu, kterým byla totožnost čtenáře ověřena.

            Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce     využívat  služeb knihovny v plném rozsahu.

 • Další konkrétní údaje čtenáře (pokud je čtenář uvede):
  • akademické tituly
  • kontaktní či přechodná adresa čtenáře
  • další možná spojení (telefon, fax, e-mail apod.).
 • Základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud je čtenářem osoba nezletilá, jsou v obdobném rozsahu a struktuře jako základní identifikační údaje čtenáře.
 • Údaje využívané pro statistické účely (pokud je čtenář uvede) – musí jít o údaje dobrovolné, např. Nejvyšší dosažený stupeň vzdělání čtenáře, obor profese, priority zájmů podle oborů apod.

1

 • Údaje služební – údaje o čtenářském průkazu, údaje o výpůjčkách, rezervacích apod.
 • Údaje účetní – údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou , zejména o jejich účelu a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č. 561/1991 Sb., o účetnictví.

3. Způsob zpracování a uchování osobních údajů čtenářů knihovny:

 1. Uchování na originálních písemnostech, kterými jsou přihláška čtenáře, výpůjční sáček, účetní doklady. Tyto písemnosti jsou uchovávany ve služebních prostorách knihovny.
 2. Uchování v počítačových databázích, které jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů a hesel a práv, stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

4. Způsob ochrany osobních údajů čtenáře:

Zaměstnanec knihovny osobní údaje čtenáře zpracovává výhradně v rámci pracovní náplně, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanovením zákona, příslušné směrnice a dalších závazných předpisů. Je povinen dbát na správnost zpracovaných osobních údajů a ověřovat je podle dokladů k tomu určených, vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by bylo chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů čtenářů. V případě porušení povinnosti ze strany knihovny , má čtenář právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

5. Ukončení ochrany osobních údajů a jejich likvidace:

Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta, má se členství čtenáře za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů, (tzn. skartaci originálních písemností – přihlášky čtenáře, výpůjčního sáčku, příp. anonymizaci identifakčních údajů v počítačových databázích).

6. Informování čtenářů o problematice ochrany osobních údajů:

V případě čtenářské registrace musí knihovna čtenáře informovat písemně o tom, že o něm bude zpracovávat informace, tj., že registrace v knihovně znamená poskytnutí určitých osobních údajů. Musí mu sdělit účel jejich zpracování a musí získat jeho souhlas s tímto zpracováním. Čtenář se musí dozvědět, které osobní údaje jsou základní (povinné). Čtenář v okamžiku, kdy se rozhodne v knihovně zaregistrovat, musí mít k dispozici písemnou informaci o účelu, rozsahu, způsobu zpracování a uchovávání osobních údajů, způsobu jejich ochrany a způsobu jejich likvidace.

                                                                                   Vladimíra Antonovičová

                                                                                   knihovnice Obecní knihovny Svinošice

Ve Svinošicích dne 17. 7. 2002

2