🍪 Změnit souhlas

Poplatky

Poplatek za komunální odpad

Základ poplatku

 • Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.
 • Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na kalendářní měsíc připadající na poplatníka je:
  a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci kalendářního měsíce, nebo
  b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.
 • Minimální základ dílčího poplatku činí 40 litrů.

  Sazba poplatku činí 0,50,- Kč za litr.

  Výpočet poplatku
 • Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na jejichž konci
 • a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo
 • b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je vlastník této nemovité věci.
 • Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro tento základ.

  Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku.
  Za kalendářní rok vám bude zaslán „Platební předpis“ s výší poplatku v termínu do 28.1. příslušného roku.

  Průběžně lze sledovat počty vývozů jak komunálního odpadu, tak i plastů a papírů od domu pomocí online systému ECONIT po zřízení přístupu.

  Platbu bude možné provést v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách nebo bezhotovostně na účet 1361460349/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti a do zprávy pro příjemce uveďte: poplatek za odpady.

Poplatek ze psů

Předmět poplatku a poplatník

 • Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“); poplatek ze psů platí poplatník obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla
 • Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců

Ohlašovací povinnost

 • Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala

Sazba poplatku ze psů činí za prvního psa 100 Kč za rok, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč ročně.

Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 70 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 105,- Kč ročně

Poplatek je možné uhradit v kanceláři OÚ v úředních hodinách pokladny nebo bezhotovostně na účet: 1361460349/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce napište: poplatek za psa.
Poplatek je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.