🍪 Změnit souhlas

Výstavba splaškové kanalizace

Aktualizováno: 12.2.2024

Aktuální rozsah prací na kanalizaci k 12.2.2024

Výstavba odboček nemusí korespondovat s vyznačením na mapě, stavební firma dělá odbočky dle doručených podkladů od projektanta a v návaznosti na průjezdnost jednotlivých úseků.

Kontakt na stavbyvedoucího – Ing. Martin Meluzín – 602 758 582

Etapa III 3. část od 21.12.2023 do 31.10.2024
Prodloužení uzavírky místních komunikací
195/1 – od Obecního úřadu směrem k Lipůvce po konec obce  – spojnice MK a II/379
360/1 – od Obecního úřadu směrem na náves
121/1od návsi směrem ke křižovatce II/379
Rozsah uzavírky: úplná uzavírka s možným vjezdem pro rezidenty a s povolením stavby.
Od 1.1.2024 se budou kopat odbočky pro jednotlivé nemovitosti.
Autobusová doprava: autobusy nebudou projíždět obcí, ale pouze po silnici II/379
U autobusových zastávek na silnici II/379 bude dopravním značením snížena rychlost na 50 km:
Obec zajistí řádně proškoleného pracovníka pouze pro dozor bez dalších pravomocí, při přecházení dětí
z tzv. školních autobusů a to v těchto časech příjezdu autobusů ze směru od Lipůvky:
12,46 – 13,51 – 14,21 – 14,51 a 15,16 hodin dle jízdního řádu linky 152

Zastávka „Svinošice, náves“ – bude v době uzavírky neobsluhovaná
Zastávky u silnice II/379 „Svinošice směr Kuřim a Svinošice směr Blansko“ – beze změny

Etapa III 2. část od 1.9.2023 do 31.12.2023
Budou uzavřeny tyto místní komunikace
195/1 – od Obecního úřadu směrem k Lipůvce po konec obce  – spojnice MK a II/379
360/1 – od Obecního úřadu směrem na náves
121/1od návsi směrem ke křižovatce II/379
Rozsah uzavírky: úplná uzavírka s možným vjezdem pro rezidenty a s povolením stavby.
Autobusová doprava: autobusy nebudou projíždět obcí, ale pouze po silnici II/379
U autobusových zastávek na silnici II/379 bude dopravním značením snížena rychlost na 50 km:
Obec zajistí řádně proškoleného pracovníka pouze pro dozor bez dalších pravomocí, při přecházení dětí
z tzv. školních autobusů a to v těchto časech příjezdu autobusů ze směru od Lipůvky:
12,46 – 13,51 – 14,21 – 14,51 a 15,16 hodin dle jízdního řádu linky 152

Zastávka „Svinošice, náves“ – bude v době uzavírky neobsluhovaná
Zastávky u silnice II/379 „Svinošice směr Kuřim a Svinošice směr Blansko“ – beze změny

Etapa III od 3.7.2023 do 31.8.2023
Budou uzavřeny tyto místní komunikace
195/1 – od Obecního úřadu směrem k Lipůvce po konec obce  – spojnice MK a II/379
360/1 – od Obecního úřadu směrem na náves
121/1od návsi směrem ke křižovatce II/379
Rozsah uzavírky: úplná uzavírka s možným vjezdem pro rezidenty a s povolením stavby.
Autobusová doprava: autobusy nebudou projíždět obcí, ale pouze po silnici II/379
Zastávka „Svinošice, náves“ – bude v době uzavírky neobsluhovaná
Zastávky u silnice II/379 „Svinošice směr Kuřim a Svinošice směr Blansko“ – beze změny

Etapa II od 18.6.2023 do 18.9.2023
Budou uzavřeny tyto místní komunikace
246/1, 233/2 – náves, kolem hotelu 
246/1, 263, 310/1 – místní část Vyhnálov směrem na kopec
121/1, 105/1 a 499 komunikace od návsi směrem pod most, za mostem


Etapa I od začátku do 17.6.2023
Budou uzavřeny tyto místní komunikace
246/1, 233/2 – náves, kolem hotelu 
359/1  – za zahradami
121/1, 105/1 a 499 komunikace od návsi směrem pod most, za mostem

Samozřejmě se může vyskytnout nějaký nepředpokládaný problém. O něm budete aktuálně informováni jak na webu obce, tak emaily a místním rozhlasem.

Souběžně s výstavbou hlavního řadu kanalizace a jednotlivých přípojných míst se budou řešit přípojky jednotlivých nemovitostí do těchto přípojných míst.
Tyto přípojky včetně projektu budou plně hrazeny majiteli jednotlivých nemovitostí.
Abychom občanům maximálně pomohli, tak jednotlivé projekty přípojek pro zájemce zaštítíme.
Bude to řešeno tak, že projektant Ing. Jakub Hlavínek bude zpracovávat tyto jednotlivé projekty po úsecích dle samotné stavby. Cena za jeden projekt bude ve výši 4 500,- Kč. Je to konečná cena, za kterou majitel nemovitosti dostane zpracovaný projekt včetně povolení pro připojení do splaškové kanalizace.

Obec bude v tomto vystupovat tak, že na základě objednávky zaplatí projektantovi celou částku za jednotlivé úseky, které se budou projekčně řešit a každý zájemce o projekt z tohoto úseku z občanů bude mít předem podepsanou smlouvu s obcí Svinošice, na základě které zaplatí částku 4 500,- Kč za dodaný projekt včetně stavebního povolení.
Samozřejmě nebudeme nikomu toto vnucovat, můžete si zajistit svého projektanta.
I když budete mít v ruce platné povolení a projekt, tak se ještě nebudete moci fyzicky připojit, toto bude umožněno až po ukončení celkové realizace, po kolaudaci a zprovoznění splaškové kanalizace.

Také jsme předběžně domluvili čtyři firmy, které můžete oslovit a využít k provedení výkopových prací pro přípojky:
Igor Páleník, Svinošice,        tel. 603 427 713
Lukáš Sekanina, Lipůvka,    tel. 731 584 947

Milan Veselý, TERASERVICE tel. 602 553 169
Jan Pospíšil, VHG Lipůvka tel. 721 876 991

Provoz odpadového hospodářství po dobu výstavby
Po dobu výstavby budou kontejnery na separovaný odpad a to papír, plast a sklo přesunuty do plotem oddělené části hřiště. Kontejnery na bioodpad budou umístěny u kapličky. Velkoobjemový kontejner na papír bude zrušen. Občané mají možnost pro separovaný sběr využívat buď 1 100 litrové kontejnery u hřiště nebo zdarma rozdané plastové nádoby (ještě je 5 kusů nevyzvednutých dvojic nádob) a také stále je možnost si zakoupit plastové pytle v kanceláři OÚ na papír a plast.

Svoz komunálního odpadu, papíru a plastu od domu bude vyvážen v termínech beze změn.

Parkování aut
I když se bude stavební firma snažit, aby vjezd majitelů nemovitostí dotčených uzavírkou byl pokud to půjde co nejméně omezen, tak se můžou vyskytnout problémy s příjezdem ke své nemovitosti. Automobily budete muset odstavit podél komunikací.
Chceme tímto apelovat na všechny, aby svým odstaveným automobilem neblokovali vjezdy do nemovitostí, zachovali průjezdnost komunikací a chovali se ohleduplně.

Mapy uzavírky a objízdné trasy

Souhlas s uzavírkou

Zvláštní užívání komunikací

Odkanalizování obce – výstavba splaškové kanalizace

Tento projekt již postoupil do další části. Bylo vydáno pravomocné stavební povolení, které nabylo právní moci 10.2.2022.

Bylo ukončeno výběrové řízení na stavební firmu, která bude realizovat výstavbu kanalizace v obci.
Z toho výběrového řízení vzešla vítězně společnost IMOS Brno a.s.
Vysoutěžená cena je ve výši 109 497 749,- Kč bez DPH.
Se společností IMOS Brno a.s. stavebník SVAK Boskovice podepsal 12.4.2022 smlouvu o dílo.
Nyní se čeká na vypsání dotačního titulu z Operačního fondu životního prostředí (OPŽP), který by měl být vypsán červen 2022.
Pokud bude přidělena dotace, tak předběžně by se začalo s realizací na přelomu srpna/září 2022. Délka realizace je dle nabídky stanovena od 9/2022 do 3/2024.

Přípravné práce na projektu

3.6.2020 proběhlo jednání komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Svinošice – splašková kanalizace“ PD+IČ.
Z výběrového řízení vzešel vítěz a to firma VH Atelier s.r.o. Merhautova 1066/216, 613 00 Brno s nabídkovou cenou 1 890 000,- Kč bez DPH. Předsednictvo svazku svým usnesením č. 23/18 toto výběrové řízení schválilo a vyzvalo vítěze aby po uplynutí zákonné lhůty předložil SOD. Po podpisu smlouvy proběhne jednání všech zainteresovaných a bude nastaven harmonogram všech prací.
Všechny práce spojené s projektem a následnou realizací bude zaštiťovat Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice, kterého jsme členy. Budeme se muset finančně podílet na celou akci.
Vysoutěžená cena za projekt je podle smlouvy stanovena na 1 890 000,- Kč. Tuto částku bude platit obec ze svého rozpočtu a je to uznatelná částka pro dotaci na zbudování samotné kanalizace.
Na tyto projekční práce byla podal žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí a žádost byla úspěšná. Je přiznána dotace ve výši 90% uznatelných nákladů na projektovou dokumentaci, což nám sníží náklady obce za tento projekt o těchto 90%.  
Ale přiznaná dotace má přísné podmínky, které je nutné splnit. Na tomto splnění intenzivně pracujeme v součinnosti se svazkem a projekční kanceláří.
Práce na projektu je již ukončená. Také máme již uhrazenou částku 103 500,- Kč za projekt.
Vše se směřuje k tomu, aby ještě v tomto roce bylo vypsáno výběrové řízení na prováděcí firmu pro výstavbu kanalizace.
 Současně s projektovou přípravou jsme museli zpracovat změnu územního plánu v sekci odpady, toto je již hotové a Změny Územního plánu obce Svinošice nabyly právní moci.
Dále jsme v součinnosti s projekční kanceláří, obcí Lipůvka a městem Kuřim museli zažádat o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje – PRVK JmK, aby bylo vše v souladu a my mohli požádat o dotaci. Tato změna je již také hotová a schválená krajským zastupitelstvem.
Při stavbě splaškové kanalizace se bude provádět na několika místech přeložka vodovodu a z tohoto důvodu již pracovníci VAS Boskovice provádí přípravné práce na vodovodním řadu v obci. Bude přeložen hlavní přívod do obce v úseku od Lipůvky po Obecní úřad, kdy tento bude nově uložen do komunikace a další přeložka bude v lokalitě náves – pod most.
Také nesmíme zapomenout, že na každé připojení nemovitosti do splaškové kanalizace musí být zpracován projekt, který si hradí každý majitel nemovitosti včetně přípojky sám. Chceme tyto projekty organizovat centrálně, aby se snížila cena za jednotlivé projekty a urychlilo se stavební řízení při povolování těchto přípojek. Již proběhlo prvotní jednání s projektantem.
Jak je uvedeno výše, je již zpracován projekt včetně rozpočtu, a tento nám byl v elektronické verzi předán. Celková projektová cena za odkanalizování obce včetně přeložek sítí a opravy komunikací je stanovena na závratných 101 106 586,75 Kč bez DPH.
Byla zvýšená výše dotace z Operačního fondu životního prostředí (OPŽP) z 63,5 % na 70%, na 30% zbylé částky, která bude hrazena obcí můžeme a hlavně musíme v součinnosti se Svazkem požádat o krajské dotace, které mohou být až do výše 10 000 000,- Kč, ale stále tu zbývá částka cca 20 000 000,- Kč kterou prvotně uhradí Svazek vodovodů a kanalizací a my tento podíl budeme ročně splácet.
Bez zajištění financování a hlavně rozumných ročních splátek nebudeme moci akci realizovat, ale je v zájmu obce, abychom zbudování splaškové kanalizace realizovaly, protože nikdo neví jak se bude vyvíjet do budoucna fiskální politika státu a z ní vyplývající daňová výtěžnost obcí a hlavně výše budoucích dotací. Určitě Vás budeme průběžně informovat o krocích.