🍪 Změnit souhlas

Výstavba splaškové kanalizace

Aktualizováno: 20.3.2023

Odkanalizování obce – výstavba splaškové kanalizace

Žádost o dotaci byla podána na OPŽP.
Uzávěrka prvního kola byla 20.10.2022 s tím, že do 3 měsíců bude rozhodnuto o poskytnutí dotace.
V tuto chvíli investor a potažmo i my musíme vyčkat na toto rozhodnutí.
Jakmile budeme mít jakékoliv informace, budeme Vás informovat.

Termín o začátku budování kanalizace zatím nebyl přesně určen, vše se odvíjí od získání dotace z OPŽP, dotační titul byl vypsaný 15.8. a investor a stavebník, Svazek vodovodů a kanalizací, podal žádost na získání dotace.
Pokud bude dotace přidělena, tak vše směřuje k tomu, aby se ještě v tomto roce započalo se stavbou.
Současně se řeší dofinancování 30% z celkové částky.
Stavbu bude realizovat společnost IMOS Brno a.s.

Tento projekt již postoupil do další části. Bylo vydáno pravomocné stavební povolení, které nabylo právní moci 10.2.2022.

Bylo ukončeno výběrové řízení na stavební firmu, která bude realizovat výstavbu kanalizace v obci.
Z toho výběrového řízení vzešla vítězně společnost IMOS Brno a.s.
Vysoutěžená cena je ve výši 109 497 749,- Kč bez DPH.
Se společností IMOS Brno a.s. stavebník SVAK Boskovice podepsal 12.4.2022 smlouvu o dílo.
Nyní se čeká na vypsání dotačního titulu z Operačního fondu životního prostředí (OPŽP), který by měl být vypsán červen 2022.
Pokud bude přidělena dotace, tak předběžně by se začalo s realizací na přelomu srpna/září 2022. Délka realizace je dle nabídky stanovena od 9/2022 do 3/2024.

Přípravné práce na projektu

3.6.2020 proběhlo jednání komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Svinošice – splašková kanalizace“ PD+IČ.
Z výběrového řízení vzešel vítěz a to firma VH Atelier s.r.o. Merhautova 1066/216, 613 00 Brno s nabídkovou cenou 1 890 000,- Kč bez DPH. Předsednictvo svazku svým usnesením č. 23/18 toto výběrové řízení schválilo a vyzvalo vítěze aby po uplynutí zákonné lhůty předložil SOD. Po podpisu smlouvy proběhne jednání všech zainteresovaných a bude nastaven harmonogram všech prací.
Všechny práce spojené s projektem a následnou realizací bude zaštiťovat Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice, kterého jsme členy. Budeme se muset finančně podílet na celou akci.
Vysoutěžená cena za projekt je podle smlouvy stanovena na 1 890 000,- Kč. Tuto částku bude platit obec ze svého rozpočtu a je to uznatelná částka pro dotaci na zbudování samotné kanalizace.
Na tyto projekční práce byla podal žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí a žádost byla úspěšná. Je přiznána dotace ve výši 90% uznatelných nákladů na projektovou dokumentaci, což nám sníží náklady obce za tento projekt o těchto 90%.  
Ale přiznaná dotace má přísné podmínky, které je nutné splnit. Na tomto splnění intenzivně pracujeme v součinnosti se svazkem a projekční kanceláří.
Práce na projektu je již ukončená. Také máme již uhrazenou částku 103 500,- Kč za projekt.
Vše se směřuje k tomu, aby ještě v tomto roce bylo vypsáno výběrové řízení na prováděcí firmu pro výstavbu kanalizace.
 Současně s projektovou přípravou jsme museli zpracovat změnu územního plánu v sekci odpady, toto je již hotové a Změny Územního plánu obce Svinošice nabyly právní moci.
Dále jsme v součinnosti s projekční kanceláří, obcí Lipůvka a městem Kuřim museli zažádat o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje – PRVK JmK, aby bylo vše v souladu a my mohli požádat o dotaci. Tato změna je již také hotová a schválená krajským zastupitelstvem.
Při stavbě splaškové kanalizace se bude provádět na několika místech přeložka vodovodu a z tohoto důvodu již pracovníci VAS Boskovice provádí přípravné práce na vodovodním řadu v obci. Bude přeložen hlavní přívod do obce v úseku od Lipůvky po Obecní úřad, kdy tento bude nově uložen do komunikace a další přeložka bude v lokalitě náves – pod most.
Také nesmíme zapomenout, že na každé připojení nemovitosti do splaškové kanalizace musí být zpracován projekt, který si hradí každý majitel nemovitosti včetně přípojky sám. Chceme tyto projekty organizovat centrálně, aby se snížila cena za jednotlivé projekty a urychlilo se stavební řízení při povolování těchto přípojek. Již proběhlo prvotní jednání s projektantem.
Jak je uvedeno výše, je již zpracován projekt včetně rozpočtu, a tento nám byl v elektronické verzi předán. Celková projektová cena za odkanalizování obce včetně přeložek sítí a opravy komunikací je stanovena na závratných 101 106 586,75 Kč bez DPH.
Byla zvýšená výše dotace z Operačního fondu životního prostředí (OPŽP) z 63,5 % na 70%, na 30% zbylé částky, která bude hrazena obcí můžeme a hlavně musíme v součinnosti se Svazkem požádat o krajské dotace, které mohou být až do výše 10 000 000,- Kč, ale stále tu zbývá částka cca 20 000 000,- Kč kterou prvotně uhradí Svazek vodovodů a kanalizací a my tento podíl budeme ročně splácet.
Bez zajištění financování a hlavně rozumných ročních splátek nebudeme moci akci realizovat, ale je v zájmu obce, abychom zbudování splaškové kanalizace realizovaly, protože nikdo neví jak se bude vyvíjet do budoucna fiskální politika státu a z ní vyplývající daňová výtěžnost obcí a hlavně výše budoucích dotací. Určitě Vás budeme průběžně informovat o krocích.