🍪 Změnit souhlas

Odpady

Po dobu výstavby splaškové kanalizace jsou kontejnery na recyklovaný odpad přesunuty k hřišti

Povinné zálohování PET lahví a nápojových plechovek

V naší obci jsou umístěny kontejnery na recyklovatelný odpad pod mostem přes silnici 379. Umístěny zde jsou kontejnery na papír, sklo, plasty a bioodpad. Dále je po vesnici umístěno dalších 9 kontejnerů na bioodpad.

Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Více informací na stránkách www.jaktridit.cz.

Poplatky za svoz komunálního odpadu

Základ poplatku

  • Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.
  • Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na kalendářní měsíc připadající na poplatníka je:
    a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci kalendářního měsíce, nebo
    b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.
  • Minimální základ dílčího poplatku činí 40 litrů.

Sazba poplatku činí 0,50,- Kč za litr.

Výpočet poplatku
Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na jejichž konci
a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo
b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je vlastník této nemovité věci.
Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro tento základ.

Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. Za kalendářní rok vám bude zaslán „Platební předpis“ s výší poplatku v termínu do 28.1. příslušného roku.

Průběžně lze sledovat počty vývozů jak komunálního odpadu, tak i plastů a papírů od domu pomocí online systému ECONIT po zřízení přístupu.

Platbu bude možné provést v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách nebo bezhotovostně na účet 1361460349/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti a do zprávy pro příjemce uveďte: poplatek za odpady. Více informací v sekci dokumenty – poplatky(odkaz).

Svoz komunálního odpadu zajišťuje v obci firma SUEZ v úterý každé 2 týdny viz Kalendář svozů v roce2022.

čtyřikrát do roka bude v obci přistaven velkoobjemový kontejner na velkoobjemový komunální odpad.
Sběr železného šrotu po vesnici zajišťuje SDH Lipůvka.

Sběr jedlých olejů probíhá vždy v 1 sobotu v měsíci od 9:00 do 10:00 v kabinách u hřiště.

Jedlé oleje lze předat ke sběru pouze v uzavřených PET lahvích.

Kam s použitými pneumatikami?

Zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu. Nejbližší místa pro zpětný odběr jsou v Lažanech a v Šebrově, viz https://www.eltma.cz/sberna-mista.

Eko dvůr Lipůvka

Sběrný dvůr bude možné využívat okolními obcemi pouze pro odložení elektroodpadu.
Toto odložení je bez poplatku (ASEKOL a ELEKTROWIN). 
Na webu: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro  jsou další místa pro bezplatné odložení elektroodpadu.
Provozní hodiny eko dvůr Lipůvka http://www.lipuvka.eu/obecni-urad/odpady-a-poplatky/sberny-dvur/.