🍪 Změnit souhlas

Projekty

Rozpracované projekty

Odkanalizování obce – výstavba splaškové kanalizace

Informace o této akci jsou uvedeny na samostatné záložce na hlavní stránce webu
Výstavba splaškové kanalizace | Obec Svinošice (svinosice.cz)

Tepelná čerpadla OÚ a MŠ s KD

Zastupitelé schválili možnost výměny stávajících plynových kotlů za tepelná čerpadla v budovách Obecního úřadu, Mateřské školy a Kulturního domu a zažádat o dotaci v rámci výzvy č. 11 Ministerstva životního prostředí z „Programu Životní prostředí 2021–2027“ .
Nyní čekáme na přidělení dotace

Ukončené projekty

Fotovoltaická elektrárna FVE na budovu MŠ a KD

Vybudovali jsme fotovoltaickou elektrárnu na budovu MŠ a KD. K tomuto kroku nás vedla vysoká výše nákladů na energie. Nechali jsme si zpracovat energetickou studii, z které vyplynula efektivnost umístění FVE na střechu MŠ.
Jedná se o instalaci FVE o výkonu 7,2 KWp. Předpokládaná výše využití – (úspora) 64,6%.

Státní fond životního prostředí na výstavbu FVE má vypsaný dotační titul z Modernizačního fondu v rámci dotační výzvy ModF – RES+ č. 3/2022 – ModF-RES2-FV_3.
V rámci výběrového řízení byla vybrána realizační firma MORAVIAPOWER s.r.o. Moravský Krumlov.
FVE byla dne 31.8.2023 uvedena do provozu a připojena k distribuční síti společnost EG.D, a.s.

Alej u silnice Svinošice – Šebrov

V rámci dotačního titulu „stromy 2023 – 2. kolo“ z „Nadace ČEZ“ jsme získali dotaci ve výši 129 990,- Kč na výsadbu stromů – alej podél silnice Svinošice – Šebrov.
Do aleje podél místní komunikace budeme vysazovat tyto stromy 20 ks třešeň ptáčnice a 15 ks. jeřáb ptačí.
Výsadba proběhne na podzim letošního roku.

Vybavení obecní knihovny novým nábytkem.

V rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023 jsme získali dotaci ve výši 36 000,- Kč na zakoupení nového nábytku v obecní knihovně.
Nábytek do knihovny byl zakoupen celkové výši 83 250,- Kč.
Nábytek byl zakoupen a instalován do knihovny.

Odborné ošetření stromů v obci Svinošice

V rámci dotačního programu Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023 jsme z rozpočtu JmK získali dotaci ve výši 60 000,- Kč na provedení odborného ošetření – prořezu a instalace bezpečnostních vazeb na vybraných stromech.
Provedli jsme ošetření a prořez lípy u kapličky, lip u obecního úřadu, dále lipové aleje na Kopci, březové aleje za zahradami a lip u křížku pod Kopaninami. Tyto práce odborně provedla společnost Kula arboristika v celkové výši 158 770,- Kč

Zakoupení malého užitkového elektro automobilu L7E

Na základě žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR jsme na projekt „Obec Svinošice – udržitelná městská doprava a mobilita“ získali v rámci výzvy NPŽP 3/2022 v rámci Národního programu životního prostředí dotaci ve výši 200 000,- Kč.
Automobil SELVO S2. DHC – malý nákladní vůz byl dodán v červnu v celkové ceně 766 391,- Kč
Nyní vyřizujeme proplacení dotace.

Místní energetická koncepce „MEK“

Na základě získané dotace v rámci dotačního titulu EFEKT III. z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši
315 266,- Kč a spolupráce s občany při vyplňování dotazníku, byla zpracována společností ASITIS s.r.o. Brno.
Celková cena za zpracovanou „Místní energetickou koncepci“ byla ve výši 350 295,- Kč.

Změna dispozičního uspořádání obecného úřadu

Dispozičního uspořádání Obecního úřadu bylo zrealizováno a to tak, že kancelář úřadu včetně kanceláře starosty a zastupitelů se přesunuly do přízemí místo stávajícího nevyužívaného sálu. Tímto se stala kancelář OÚ bezbariérová a lépe přístupná pro občany. První patro je z větší části využíváno pro Obecní knihovnu. Část se využívá jako sklady a archiv.
Cena za realizaci 1 018 038,- Kč s DPH.

Odpadové nádoby na separovaný odpad a kompostéry

V rámci projektů „Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Jihomoravského kraje IV“ byla podána žádost na dotaci na zakoupení  odpadových nádob  pro  občany, kteří  projevili zájem.
Dále v rámci projektu Kompostování v obcích Jižní Moravy II, jsme zažádali o příspěvek na zakoupení kompostérů pro občany, kteří závazně podali žádost na tyto kompostéry
Obě žádosti byla podpořeny.
Kompostéry byly již dodány Kompostéry jsou na základě výpůjčních smluv všechny vydány občanům.
Odpadové nádoby jsou od listopadu 2022 distribuovány občanům na základě výpůjční smlouvy.

Revitalizace Masarykova sadu a přilehlého lomu

Z projektu „Revitalizace Masarykova sadu a přilehlého lomu“ se postupem času stal samostatný projekt „Sanace skalního masivu“ a následně „ Zhotovení betonového povrchu bývalého lomu včetně chodníku“.
Sanace skalního masivu byla realizována koncem roku 2021 společností Helping výškové práce s.r.o. Praha.  Byl sanován skalní masiv dle projektu a místo pevné palisády ze dřeva, která by se musela udržovat a v budoucnu i měnit, byla tato ochrana řešena „Těžkým ochranným plotem“. Tato sanace byla zrealizována ve výši 1 479 895,28 Kč s DPH.
Dalším krokem je dokončení úprav prostoru.
Zhotovení betonového povrchu bývalého lomu včetně chodníku je navazující projekt který jsme začali realizovat v měsíci květnu, započalo se terénními úpravami povrchu před betonáží, příprava stojanu na hodovou máji, roztahání chrániček na rozvody elektriky, zabetonování sloupů osvětlení.
Betonáž prostoru lomu o průměru 18 metrů a přístupového chodníku provedla společnost DM Concrete s.r.o. Brno.
Po zhotovení betonového povrchu jsme pokračovali v terénních úpravách okolí a to srovnání okolí a navezení hrubého štěrku, byly dokončeny elektrorozvody včetně zprovoznění světel. Ještě nás čeká vybrat odpovídající ekologická světla na nesvětlení samotného skalního masivu.
Toto vše se dokončilo ke koci července a prostor byl připraven do termínu konání konání Tradičních hodů, což byl náš záměr.
Celkové náklady se blíží 750 000,- Kč.

Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021.

V rámci dotačního titulu „Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021″ jsme obdrželi dotaci ve výši 30 000,- Kč z rozpočtu JMK.
Za pomoci této dotace jsme zrealizovali výsadbu 15 kusů vrb na pozemku p.č. 346/2 v lokalitě Luhy v celkové výši 94 199,- Kč.
Hlavním cílem akce byla obnova zeleně v návaznosti na využitelnost prostranství včetně zvýšení zádržnosti vody v krajině.
Úprava spočívala ve výsadbě 15 vrb bílých převislých, které v minulosti v tomto prostoru byly, na jižní stranu parcely kde je přirozený mokřad.

Výměna veřejného osvětlení

„Obnova soustavy veřejného osvětlení v obci Svinošice“ v rámci programu EFEKT pro rok 2020 ze Státního programu pro podporu úspor energie pro rok 2020  z  Ministerstva průmyslu a obchodu.
Z výběrového řízení vyšla jako vítěz společnost A.&C. ELFIS, s.r.o.  Újezd u Brna. Vysoutěžená cena je ve výši 1 039 186,72,- Kč s DPH a výše dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, která nám byla již poslána na účet je 476 445,- Kč. V rámci tohoto projektu byly v celé obci vyměněny všechny stávající světla veřejného osvětlení za nová LED světla, která mají příjemnější světlo pro lidské oko, ale hlavně nám budou generovat úsporu za elektrickou energii. Tato úspora je podle projektu ve výši 64% z ročních nákladů, což by mělo být cca 39 000,- Kč.