🍪 Změnit souhlas

Projekty

Rozpracované projekty

Odkanalizování obce – výstavba splaškové kanalizace

Tento projekt se už pro naši obec posunul z investičního záměru do projektové přípravy, 3.6.2020 proběhlo jednání komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek na akci “Svinošice – splašková kanalizace” PD+IČ.
Z výběrového řízení vzešel vítěz a to firma VH Atelier s.r.o. Merhautova 1066/216, 613 00 Brno s nabídkovou cenou 1 890 000,- Kč bez DPH. Předsednictvo svazku svým usnesením č. 23/18 toto výběrové řízení schválilo a vyzvalo vítěze aby po uplynutí zákonné lhůty předložil SOD. Po podpisu smlouvy proběhne jednání všech zainteresovaných a bude nastaven harmonogram všech prací.
Všechny práce spojené s projektem a následnou realizací bude zaštiťovat Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice, kterého jsme členy. Budeme se muset finančně podílet na celou akci.
Vysoutěžená cena za projekt je podle smlouvy stanovena na 1 890 000,- Kč. Tuto částku bude platit obec ze svého rozpočtu a je to uznatelná částka pro dotaci na zbudování samotné kanalizace.
Na tyto projekční práce byla podal žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí a žádost byla úspěšná. Je přiznána dotace ve výši 90% uznatelných nákladů na projektovou dokumentaci, což nám sníží náklady obce za tento projekt o těchto 90%.  

Ale přiznaná dotace má přísné podmínky, které je nutné splnit. Na tomto splnění intenzivně pracujeme v součinnosti se svazkem a projekční kanceláří.
Práce na projektu je již ukončená. Také máme již uhrazenou částku 103 500,- Kč za projekt.
Vše se směřuje k tomu, aby ještě v tomto roce bylo vypsáno výběrové řízení na prováděcí firmu pro výstavbu kanalizace.

 Současně s projektovou přípravou jsme museli zpracovat změnu územního plánu v sekci odpady, toto je již hotové a Změny Územního plánu obce Svinošice nabyly právní moci.
Dále jsme v součinnosti s projekční kanceláří, obcí Lipůvka a městem Kuřim museli zažádat o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje – PRVK JmK, aby bylo vše v souladu a my mohli požádat o dotaci. Tato změna je již také hotová a schválená krajským zastupitelstvem.

Při stavbě splaškové kanalizace se bude provádět na několika místech přeložka vodovodu a z tohoto důvodu již pracovníci VAS Boskovice provádí přípravné práce na vodovodním řadu v obci. Bude přeložen hlavní přívod do obce v úseku od Lipůvky po Obecní úřad, kdy tento bude nově uložen do komunikace a další přeložka bude v lokalitě náves – pod most.

Také nesmíme zapomenout, že na každé připojení nemovitosti do splaškové kanalizace musí být zpracován projekt, který si hradí každý majitel nemovitosti včetně přípojky sám. Chceme tyto projekty organizovat centrálně, aby se snížila cena za jednotlivé projekty a urychlilo se stavební řízení při povolování těchto přípojek. Již proběhlo prvotní jednání s projektantem.

Jak je uvedeno výše, je již zpracován projekt včetně rozpočtu, a tento nám byl v elektronické verzi předán. Celková projektová cena za odkanalizování obce včetně přeložek sítí a opravy komunikací je stanovena na závratných 101 106 586,75 Kč bez DPH, ano 101 milionů……
Jedná se o rozpočtovou cenu, která se může změnit, v co doufáme, při výběrovém řízení směrem dolů.

Byla zvýšená výše dotace z Operačního fondu životního prostředí (OPŽP) z 63,5 % na 70%, na 30% zbylé částky, která bude hrazena obcí můžeme a hlavně musíme v součinnosti se Svazkem požádat o krajské dotace, které mohou být až do výše 10 000 000,- Kč, ale stále tu zbývá částka cca 20 000 000,- Kč kterou prvotně uhradí Svazek vodovodů a kanalizací a my tento podíl budeme ročně splácet.
Bez zajištění financování a hlavně rozumných ročních splátek nebudeme moci akci realizovat, ale je v zájmu obce, abychom zbudování splaškové kanalizace realizovaly, protože nikdo neví jak se bude vyvíjet do budoucna fiskální politika státu a z ní vyplývající daňová výtěžnost obcí a hlavně výše budoucích dotací. Určitě Vás budeme průběžně informovat o krocích.

Výstavba dvou bytových jednotek 3 + KK o rozloze cca 70 m2.

Demolice stávající nemovitosti – demolice byla již realizována za vysoutěženou cenu 906 730,- Kč.
Při získání dotace jsme nebyli úspěšní.
Stavba dvou bytových jednotek –Celková výše podané žádosti o dotaci  ve výši 8 681 281,- Kč odpovídající maximálně 90% uznatelných nákladů. I v tomto případě jsme nebyli úspěšní pří získání dotace. Z celkových 329 žádostí o dotaci bylo podpořeno 75 žádosti o dotací. Náš projekt se umístil na 4 místě pod čarou, tj. na 79 místě.
Nechceme tento projekt odložit ale budeme intenzivně pracovat na možnosti získání dotace v budoucnu.  Doufáme, že již v následujícím roce bude vypsán odpovídající dotační titul.

Odpadové nádoby na separovaný odpad a kompostéry

V rámci projektů „Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Jihomoravského kraje IV“ byla podána žádost na dotaci na zakoupení  odpadových nádob  pro  občany, kteří  projevili zájem.
Dále v rámci projektu Kompostování v obcích Jižní Moravy II, jsme zažádali o příspěvek na zakoupení kompostérů pro občany, kteří závazně podali žádost na tyto kompostéry
Obě žádosti byla podpořeny.
Předpokládaný termín dodání  kompostérů a odpadových nádob se v tuto chvíli protahuje do roku 2022, což je věc, která nám není milá, ale nedokážeme toto ovlivnit.

Revitalizace Masarykova sadu a přilehlého lomu

Revitalizace Masarykova sadu a přilehlého lomu“ je další projekt, který  máme již rozpracovaný od roku 2017.
Máme zpracovaný projekt na provedení sanace skalního masivu a zbudování palisády.
Částka dle projektu je stanovena za sanaci skalního masivu je ve výši 1 034 135,- Kč a částka za palisádu je ve výši 949 766,- Kč.
Na tento projekt nelze v tuto chvíli požádat o žádnou dotaci, i přes to jsme po zvážení přistoupili k realizaci sanace lomu z vlastních prostředků. Bylo vypsáno výběrové řízení na provedení sanace lomu a zhotovení palisády s možností navržení jiné verze provedení palisády.
Z výběrového řízení vzešla vítězně společnost Helping výškové práce s.r.o. Praha. Vysoutěžená cena je ve výši 1 479 895,28 Kč s DPH. Sanace započala a do konce roku by měla být ukončena. Bude se sanovat skalní masiv dle projektu a místo pevné palisády ze dřeva, která by se musela udržovat a v budoucnu i měnit, bude tato ochrana řešena „Těžkým ochranným plotem“.
Následně budeme v jarních měsících pracovat na úpravě povrchu, přivedení elektrické energie a dalších úprav abychom tento prostor mohli využívat na kulturní akce.

Letošní Tradiční Hody, které se uskutečnily, v hygienickém omezení, nám potvrdili správné rozhodnutí provést revitalizaci tohoto prostoru a přesunutí hodové zábavy ke kulturnímu domu.

Změna dispozičního uspořádání obecného úřadu

Zastupitelstvo se rozhodlo po zvážení všech pro a proti ke změně dispozičního uspořádání Obecního úřadu a to tak, že kancelář úřadu včetně kanceláře starosty a zastupitelů by se přesunuly do přízemí místo stávajícího nevyužívaného sálu. Tímto se stane kancelář OÚ bezbariérová a lépe přístupná pro občany. První patro po stavebních úpravách bude z větší části využíváno pro Obecní knihovnu. Je zpracován projekt dispozičního řešení a vydán Souhlas s provedením stavby.
Rozpočtová částka dle projektu za tuto akci je ve výši 815 000,- s DPH.

Samozřejmě, pracujeme na žádosti o dotaci na rekonstrukci obecních budov z MMR, kde je vypsán dotační titul na tuto akci a to do výše 80% uznatelných nákladů.
Realizaci máme v plánu provést po přiznání dotace a ukončení následného výběrového řízení zhotovitele s předpokladem červen až září 2022. Rekonstrukce je nastavena tak, že provoz Obecního úřadu nebude nijak omezen, omezení plánujeme pouze u provozu Obecní knihovny.

Ukončené projekty

Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021.

V rámci dotačního titulu “Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021″ jsme obdrželi dotaci ve výši 30 000,- Kč z rozpočtu JMK.
Za pomoci této dotace jsme zrealizovali výsadbu 15 kusů vrb na pozemku p.č. 346/2 v lokalitě Luhy v celkové výši 94 199,- Kč.
Hlavním cílem akce byla obnova zeleně v návaznosti na využitelnost prostranství včetně zvýšení zádržnosti vody v krajině.
Úprava spočívala ve výsadbě 15 vrb bílých převislých, které v minulosti v tomto prostoru byly, na jižní stranu parcely kde je přirozený mokřad.

Veřejné osvětlení

„Obnova soustavy veřejného osvětlení v obci Svinošice“ v rámci programu EFEKT pro rok 2020 ze Státního programu pro podporu úspor energie pro rok 2020  z  Ministerstva průmyslu a obchodu.
Z výběrového řízení vyšla jako vítěz společnost A.&C. ELFIS, s.r.o.  Újezd u Brna. Vysoutěžená cena je ve výši 1 039 186,72,- Kč s DPH a výše dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, která nám byla již poslána na účet je 476 445,- Kč. V rámci tohoto projektu byly v celé obci vyměněny všechny stávající světla veřejného osvětlení za nová LED světla, která mají příjemnější světlo pro lidské oko, ale hlavně nám budou generovat úsporu za elektrickou energii. Tato úspora je podle projektu ve výši 64% z ročních nákladů, což by mělo být cca 39 000,- Kč.