Projekty

Rozpracované projekty

Odkanalizování obce – výstavba splaškové kanalizace

V únoru proběhla za hojné účasti občanů prezentace tohoto investičního záměru v kulturním domě, kde zástupci VAK, VAS a projektanta, který zpracoval  investiční   záměr,  tento   prezentovali  a   hlavně  po  odborné  stránce   vysvětlili a odpověděli na dotazy.
Tento projekt se už pro naši obec posunul z investičního záměru do projektové přípravy, 3.6.2020 proběhlo jednání komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek na akci “Svinošice – splašková kanalizace” PD+IČ.
Z výběrového řízení vzešel vítěz a to firma VH Atelier s.r.o. Merhautova 1066/216, 613 00 Brno s nabídkovou cenou 1 890 000,- Kč bez DPH. Předsednictvo svazku svým usnesením č. 23/18 toto výběrové řízení schválilo a vyzvalo vítěze aby po uplynutí zákonné lhůty předložil SOD. Po podpisu smlouvy proběhne jednání všech zainteresovaných a bude nastaven harmonogram všech prací. Cenu projektu ve výši 1 890 000,- Kč bude plně hradit obec ze svého rozpočtu a na uhrazení bude možné použít plusovost ve svazku, která v tuto chvíli je ve výši 440 000,- Kč. Toto je ošetřeno Smlouvou o účasti obce na spolufinancování stavby. Částka za projekt je uznatelná položka při získání dotace.
Všechny práce spojené s projektem a následnou realizací bude zaštiťovat Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice, kterého jsme členy. Budeme se muset finančně podílet na celou akci. Podle investičního záměru by náklady na zbudování splaškové kanalizace v naši obci dosáhly výše cca 40 milionů.
Samozřejmě se bude žádat o dotaci, aby se pomocí této nebo případně několika dotací tato akce spolufinancovala v co největší možné míře.
Projekční společnost již provádí samotné mapování obce včetně jednotlivých přípojných míst v obci.
Projektovou dokumentaci budeme zpracovávat separátně, nemusíme čekat na další obce. Všechny předložené varianty řešení odkanalizování naší obce mají jediné řešení, a to dostat odpadní vody do kanalizační sítě Lipůvky. Nyní máme zastupitelstvem obce Lipůvka schválený souhlas s napojením naší nově budované splaškové kanalizace do jejich kanalizační sítě. Současně všechny obce schválili společné „Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci investiční akce ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ LIPŮVKA, SVINOŠICE, LAŽANY, MILONICE, ZÁVIST, ÚJEZD U ČERNÉ HORY“, kde cílem memoranda je podpora realizace dlouhodobého cíle odkanalizování obcí.

Výstavba dvou bytových jednotek 3 + KK o rozloze cca 70 m2.

Ke konci roku 2020 máme vydaný demoliční výměr stavebním úřadem a podali jsme žádost na dotaci na spolufinancování demolice.
Nyní máme vydané stavební povolení s nabytím právní moci a připravujeme následnou žádost na dotaci na výstavbu těchto bytů. Samozřejmě se to bude odvíjet od vypsaného titulu.
Nyní projektant zpracovává prováděcí dokumentaci nutnou pro samotnou stavbu.
V jarních měsících budeme realizovat demolici stávající nemovitosti a připravit prostor pro následnou výstavbu. A po získání dotace, v což doufáme, chceme přistoupit v nejkratší době k samotné realizaci výstavby.

Odpadové nádoby na separovaný odpad a kompostéry

V rámci operačního programu Životní prostředí, pořízení odpadových nádob pro občany a drtič větví, jsme podali žádost na dotaci na zakoupení 280 kusů plastových nádob 240 litrů na plast a papír pro občany a drtiče větví pro využité jak zaměstnanci obce, tak i pro možné zapůjčení občany. Byli jsme úspěšní v podané žádosti a v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele odpadových nádob a drtiče. Výše dotace je 85% a občané dostanou tyto nádoby zdarma k užívání na základě smlouvy na dobu pěti let a po uplynutí této doby přejdou automaticky do jejich vlastnictví.
Nádoby budou využívat občané, kteří o ně projevili zájem pro nově zaváděný systém třídění odpadů ECONIT.
V dnešní době je ještě volných cca 40 nádob na papír a 40 nádob na plast.

Také jsme podali žádost v rámci projektu Kompostování v obcích Jižní Moravy II o příspěvek na zakoupení kompostérů pro občany, kteří závazně podali žádost na tyto kompostéry. Máme informaci, že i v tomto projektu jsme byli úspěšní.
Z důvodu, že jsme žádosti podávali s několika dalšími obcemi, tak tato výběrová řízení spadají již do nadlimitních řízení, a tudíž ukončení těchto řízení se protáhnou a i dodávka bude nejdříve od druhého čtvrtletí 2021.

Revitalizace Masarykova sadu a přilehlého lomu

Revitalizace Masarykova sadu a přilehlého lomu je další projekt, který jsme již rozpracovali v roce 2017, ale z důvodu nezpevněného prostoru lomu a hlavně bezpečnosti občanů jsme byli nuceni v tuto chvíli tento prostor oplotit a znepřístupnit a hlavně zpracovat projekt na sanaci. Nyní máme hotový projekt na provedení této sanace lomu v celkové výši skoro 2 000 000,- a abychom byli připraveni pro případný dotační titul (v tuto chvíli není žádný odpovídající vypsaný) jsme na základě tohoto projektu podali žádost na stavební úřad na sanaci tohoto prostoru. Toto povolení bylo již vydáno a nabylo právní moci.

Ukončené projekty

Veřejné osvětlení

„Obnova soustavy veřejného osvětlení v obci Svinošice“ v rámci programu EFEKT pro rok 2020 ze Státního programu pro podporu úspor energie pro rok 2020  z  Ministerstva průmyslu a obchodu.
Z výběrového řízení vyšla jako vítěz společnost A.&C. ELFIS, s.r.o.  Újezd u Brna. Vysoutěžená cena je ve výši 1 039 186,72,- Kč s DPH a výše dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, která nám byla již poslána na účet je 476 445,- Kč. V rámci tohoto projektu byly v celé obci vyměněny všechny stávající světla veřejného osvětlení za nová LED světla, která mají příjemnější světlo pro lidské oko, ale hlavně nám budou generovat úsporu za elektrickou energii. Tato úspora je podle projektu ve výši 64% z ročních nákladů, což by mělo být cca 39 000,- Kč.