Projekty

Rozpracované projekty

Odkanalizování obce – výstavba splaškové kanalizace

V únoru proběhla za hojné účasti občanů prezentace tohoto investičního záměru v kulturním domě, kde zástupci VAK, VAS a projektanta, který zpracoval  investiční   záměr,  tento   prezentovali  a   hlavně  po  odborné  stránce   vysvětlili a odpověděli na dotazy.
Tento projekt se už pro naši obec posunul z investičního záměru do projektové přípravy, 3.6.2020 proběhlo jednání komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek na akci “Svinošice – splašková kanalizace” PD+IČ.
Z výběrového řízení vzešel vítěz a to firma VH Atelier s.r.o. Merhautova 1066/216, 613 00 Brno s nabídkovou cenou 1 890 000,- Kč bez DPH. Předsednictvo svazku svým usnesením č. 23/18 toto výběrové řízení schválilo a vyzvalo vítěze aby po uplynutí zákonné lhůty předložil SOD. Po podpisu smlouvy proběhne jednání všech zainteresovaných a bude nastaven harmonogram všech prací. Cenu projektu ve výši 1 890 000,- Kč bude plně hradit obec ze svého rozpočtu a na uhrazení bude možné použít plusovost ve svazku, která v tuto chvíli je ve výši 440 000,- Kč. Toto bude ošetřeno Smlouvou o účasti obce na spolufinancování stavby. Částka za projekt je uznatelná položka při získání dotace.
Všechny práce spojené s projektem a následnou realizací bude zaštiťovat Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice, kterého jsme členy. Budeme se muset finančně podílet na celou akci. Podle investičního záměru by náklady na zbudování splaškové kanalizace v naši obci dosáhly výše cca 40 milionů.
Samozřejmě se bude žádat o dotaci, aby se pomocí této nebo případně několika dotací tato akce spolufinancovala v co největší možné míře.
V současné době čekáme na podepsání smlouvy svazkem a následně již s projekční společností se začne řešit samotný projekt. Projektovou dokumentaci budeme zpracovávat separátně, nemusíme čekat na další obce. Všechny předložené varianty řešení odkanalizování naší obce mají jediné řešení, a to dostat odpadní vody do kanalizační sítě Lipůvky. Proto jsme o několik kroků před dalšími obcemi, které musí toto řešit v součinnosti. Nyní máme zastupitelstvem obce Lipůvka schválený souhlas s napojením naší nově budované splaškové kanalizace do jejich kanalizační sítě. Současně všechny obce průběžně schvalují společné „Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci investiční akce ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ LIPŮVKA, SVINOŠICE, LAŽANY, MILONICE, ZÁVIST, ÚJEZD U ČERNÉ HORY“, kde cílem memoranda je podpora realizace dlouhodobého cíle odkanalizování obcí.

Obnova soustavy veřejného osvětlení

„Obnova soustavy veřejného osvětlení v obci Svinošice“ v rámci programu EFEKT pro rok 2020 ze Státního programu pro podporu úspor energie pro rok 2020  z  Ministerstva průmyslu a obchodu.
Jedná se o výměnu všech světelných zdrojů veřejného osvětlení za nové úsporné LED zdroje. Z výběrového řízení vyšla jako vítěz společnost A.&C. ELFIS, s.r.o.  Újezd u Brna. Smlouva s touto společností byla podepsána a podle smlouvy bude akce realizována ihned po dodání světelných zdrojů mezi srpnem až září 2020. Vysoutěžená cena je ve výši 1 039 186,72,- Kč s DPH a výše dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, která nám byla již poslána na účet je 476 445,- Kč.

Výstavba dvou bytových jednotek

V tuto chvíli projektant zpracovává prvotně projekt na demoliční výměr a současně s ním i projektovou dokumentaci na vybudování  dvou bytových jednotek 3 + KK o rozloze cca 70 m2.
Ještě do konce roku bychom chtěli provést demolici a mít připravený prostor pro výstavbu bytů, současně do konce roku musíme mít zpracovanou kompletní projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení, abychom byli plně připraveni v případě vypsání odpovídajícího dotačního titulu podat žádost.

Odpadové nádoby na separovaný odpad a kompostéry

Připravujeme v rámci operačního programu životní prostředí pořízení odpadových nádob pro občany a drtič větví. Jedná se o plastové nádoby 240 litrů na plast a papír. Od tohoto si slibujeme ještě větší separaci odpadů v obci. Výše dotace je 85% a občané dostanou tyto nádoby zdarma k užívání na základě smlouvy na dobu pěti let a po uplynutí této doby přejdou automaticky do jejich vlastnictví.
Souběžně s tímto projektem budeme ještě v prvních měsících roku 2020 připravovat projekt na získání dotace na zakoupení individuálních kompostérů pro občany.

Revitalizace Masarykova sadu a přilehlého lomu

Toto je další projekt, který jsme již rozpracovali v roce 2017, ale z důvodu nezpevněného prostoru lomu se toto opožďuje. Máme zpracovaný projekt na provedení sanace skalního masivu a zbudování palisády, kdy částky podle projektu přesahují v tuto chvíli naše finanční možnosti. Částka za sanaci skalního masivu je ve výši 1 034 135,- Kč a částka za palisádu je ve výši 949 766,- Kč. I přesto pokračujeme v přípravě a to tím, že jsme podali žádost na územní řízení na stavební úřad, abychom byli připraveni při případném vypsání odpovídajícího dotačního titulu.