🍪 Změnit souhlas

Projekty

Rozpracované projekty

Odkanalizování obce – výstavba splaškové kanalizace

Informace o této akci jsou uvedeny na samostatné záložce na hlavní stránce webu
Výstavba splaškové kanalizace | Obec Svinošice (svinosice.cz)

Změna dispozičního uspořádání obecného úřadu

Zastupitelstvo se rozhodlo po zvážení všech pro a proti ke změně dispozičního uspořádání Obecního úřadu a to tak, že kancelář úřadu včetně kanceláře starosty a zastupitelů by se přesunuly do přízemí místo stávajícího nevyužívaného sálu. Tímto se stane kancelář OÚ bezbariérová a lépe přístupná pro občany. První patro po stavebních úpravách bude z větší části využíváno pro Obecní knihovnu. Je zpracován projekt dispozičního řešení a vydán Souhlas s provedením stavby.

Zastupitelé se v návaznosti na neustálé zvyšování cen stavebního materiálu a práce rozhodlo nečekat na případnou dotaci a začít s realizací v co nejkratší době.
Bylo vypsáno výběrové řízení, z kterého vzešla vítězná firma STAL-PE stavební s.r.o.
Cena je vysoutěžena ve výši 918 390,- Kč s DPH.
Realizace začne v měsíci květnu bez omezí provozu Obecního úřadu.
Rekonstrukce musí být ukončena do 30.9.2022.

Odpadové nádoby na separovaný odpad a kompostéry

V rámci projektů „Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Jihomoravského kraje IV“ byla podána žádost na dotaci na zakoupení  odpadových nádob  pro  občany, kteří  projevili zájem.
Dále v rámci projektu Kompostování v obcích Jižní Moravy II, jsme zažádali o příspěvek na zakoupení kompostérů pro občany, kteří závazně podali žádost na tyto kompostéry
Obě žádosti byla podpořeny.
Předpokládaný termín dodání odpadových nádob by měl být do konce roku 2022, což je věc, která nám není milá, ale nedokážeme toto ovlivnit.
Kompostéry byly již dodány a od 18.8. se začne s výdejem pro občany, kteří o tyto kompostéry projevili zájem.
Výdej bude na základě Smlouvy o výpůjčce s následným darováním.

Výstavba dvou bytových jednotek 3 + KK o rozloze cca 70 m2.

Demolice stávající nemovitosti – demolice byla již realizována za vysoutěženou cenu 906 730,- Kč.
Při získání dotace jsme nebyli úspěšní.
Stavba dvou bytových jednotek –Celková výše podané žádosti o dotaci  ve výši 8 681 281,- Kč odpovídající maximálně 90% uznatelných nákladů. I v tomto případě jsme nebyli úspěšní pří získání dotace. Z celkových 329 žádostí o dotaci bylo podpořeno 75 žádosti o dotací. Náš projekt se umístil na 4 místě pod čarou, tj. na 79 místě.
Nechceme tento projekt odložit ale budeme intenzivně pracovat na možnosti získání dotace v budoucnu.  Doufáme, že již v následujícím letech bude vypsán odpovídající dotační titul.

Ukončené projekty

Revitalizace Masarykova sadu a přilehlého lomu

Z projektu „Revitalizace Masarykova sadu a přilehlého lomu“ se postupem času stal samostatný projekt „Sanace skalního masivu“ a následně „ Zhotovení betonového povrchu bývalého lomu včetně chodníku“.
Sanace skalního masivu byla realizována koncem roku 2021 společností Helping výškové práce s.r.o. Praha.  Byl sanován skalní masiv dle projektu a místo pevné palisády ze dřeva, která by se musela udržovat a v budoucnu i měnit, byla tato ochrana řešena „Těžkým ochranným plotem“. Tato sanace byla zrealizována ve výši 1 479 895,28 Kč s DPH.
Dalším krokem je dokončení úprav prostoru.
Zhotovení betonového povrchu bývalého lomu včetně chodníku je navazující projekt který jsme začali realizovat v měsíci květnu, započalo se terénními úpravami povrchu před betonáží, příprava stojanu na hodovou máji, roztahání chrániček na rozvody elektriky, zabetonování sloupů osvětlení.
Betonáž prostoru lomu o průměru 18 metrů a přístupového chodníku provedla společnost DM Concrete s.r.o. Brno.
Po zhotovení betonového povrchu jsme pokračovali v terénních úpravách okolí a to srovnání okolí a navezení hrubého štěrku, byly dokončeny elektrorozvody včetně zprovoznění světel. Ještě nás čeká vybrat odpovídající ekologická světla na nesvětlení samotného skalního masivu.
Toto vše se dokončilo ke koci července a prostor byl připraven do termínu konání konání Tradičních hodů, což byl náš záměr.
Celkové náklady se blíží 750 000,- Kč.

Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021.

V rámci dotačního titulu „Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021″ jsme obdrželi dotaci ve výši 30 000,- Kč z rozpočtu JMK.
Za pomoci této dotace jsme zrealizovali výsadbu 15 kusů vrb na pozemku p.č. 346/2 v lokalitě Luhy v celkové výši 94 199,- Kč.
Hlavním cílem akce byla obnova zeleně v návaznosti na využitelnost prostranství včetně zvýšení zádržnosti vody v krajině.
Úprava spočívala ve výsadbě 15 vrb bílých převislých, které v minulosti v tomto prostoru byly, na jižní stranu parcely kde je přirozený mokřad.

Veřejné osvětlení

„Obnova soustavy veřejného osvětlení v obci Svinošice“ v rámci programu EFEKT pro rok 2020 ze Státního programu pro podporu úspor energie pro rok 2020  z  Ministerstva průmyslu a obchodu.
Z výběrového řízení vyšla jako vítěz společnost A.&C. ELFIS, s.r.o.  Újezd u Brna. Vysoutěžená cena je ve výši 1 039 186,72,- Kč s DPH a výše dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, která nám byla již poslána na účet je 476 445,- Kč. V rámci tohoto projektu byly v celé obci vyměněny všechny stávající světla veřejného osvětlení za nová LED světla, která mají příjemnější světlo pro lidské oko, ale hlavně nám budou generovat úsporu za elektrickou energii. Tato úspora je podle projektu ve výši 64% z ročních nákladů, což by mělo být cca 39 000,- Kč.