Projekty

Rozpracované projekty

Výstavba bytových jednotek

V letošním roce jsme zakoupili pro tyto účely nemovitost včetně pozemku za  1 300 000,- Kč a nyní začínáme řešit kroky k zbudování tohoto bydlení. Prvotně musíme mít zpracovaný projekt a stavební povolení. Podle prvotní prohlídky s projektantem budeme nuceni stávající nemovitost odstranit a na vzniklém prostoru postavit bytové jednotky včetně parkovacích míst. Nyní projektant připravuje prvotní studii z které vyplyne jak budou bytové jednotky situovány a hlavně jejich počet. V tuto chvíli ještě nejsme rozhodnuti o formě dotace, do kterého dotačního titulu budeme směrovat žádost, ještě probíhá jednání s administrátorem dotace. Musíme vybrat pro nás nejvýhodnější variantu. Předpokládaná výše dotace je 30 000,- Kč za m2 zastavěné užité plochy.

Odpadové nádoby na separovaný odpad a kompostéry

Připravujeme v rámci operačního programu životní prostředí pořízení odpadových nádob pro občany a drtič větví. Jedná se o plastové nádoby 240 litrů na plast a papír. Od tohoto si slibujeme ještě větší separaci odpadů v obci. Výše dotace je 85% a občané dostanou tyto nádoby zdarma k užívání na základě smlouvy na dobu pěti let a po uplynutí této doby přejdou automaticky do jejich vlastnictví.
Souběžně s tímto projektem budeme ještě v prvních měsících roku 2020 připravovat projekt na získání dotace na zakoupení individuálních kompostérů pro občany.

Revitalizace Masarykova sadu a přilehlého lomu

Obnova soustavy veřejného osvětlení

Zastupitelstvo obce Svinošice schválilo zpracování žádosti o dotaci na obnovu soustavy veřejného osvětlení v rámci programu EFEKT 2 pro rok 2020 a v rámci státního programu na podporu úspor energie pro rok 2020.
Jedná se o kompletní výměnu všech světel veřejného osvětlení za úsporná LED světla.
Úspora na elektrické energii vůči stávajícímu stavu je spočítána na 64%.
V prosinci 2019 jsme obdrželi informaci z Ministerstva průmyslu a obchodu že naše žádost byla posouzena hodnotitelskou komisí a byla doporučena k podpoře ze státního rozpočtu ve výši 479 445,- Kč.
Nyní začínáme s administrátorem dotace podnikat další kroky k zdárnému zrealizování výměny veřejného osvětlení v obci Svinošice v souladu s dotačním titulem.

Ukončené projekty

Oprava kulturního domu

V dubnu 2019 byla dokončena oprava kulturního domu. Proběhla výměna a broušení parket a celý prostor byl nově vymalován. Zakoupeny byly nové židle a stoly, tím se stanovila kapacita k sezení na 60 míst. Do kuchyňky bylo pořízeno nádobí včetně sklenic. Více v přiložené galerii.

Zakoupení laviček

V květnu roku 2019 bylo zakoupeno celkem 7 nových laviček. Lavičky jsou umístěny na návsi a u hřiště, další budou postaveny u silnice směrem na Šebrov u Božích muk, u chodníku směrem na Lipůvku a při cestě k hájovně. Dále byly na několika místech v obci rozmístěny sáčky na psí exkrementy.

Oprava kapličky

S podporou dotace z rozpočtu JmK v rámci dotačního projektu Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2019, jsme provedli kompletní opravu kapličky a to v rozsahu kdy ve vnitřní části se osekala omítka na pevný podklad a následně zhotovila sanační omítka se sanační malbou, venkovní fasáda v místech narušení byla oškrábána na pevný podklad a  následně byla zhotovena kompletní silikátová fasáda. Současně byl očištěn a opraven venkovní betonový sokl.
Bylo také provedeno očistění a následný nátěr venkovního dřevěného podbití a zvonice s následným nátěrem olejovou barvou.
Celá realizace opravy vyšla na 79 818,- Kč a výše dotačního příspěvku z rozpočtu JmK byla ve výši 28 500,- Kč.

Následná péče o zeleň na území obce Svinošice, která byla vysazena v minulých letech

Tato akce je podporována z rozpočtu JmK v rámci dotačního titulu “Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2019”.
Celkové náklady jsou podle cenové nabídky ve výši 140 662,- Kč samotná dotace na projekt z rozpočtu JmK je ve výši 30 000,- Kč.

Momentálně probíhá údržba zeleně na území obce Svinošice, tato údržba zeleně probíhá ve čtyřech lokalitách:
Lokalita 1  p.č. 215 – veřejný prostor před mateřskou školou, kde jsou vysazeny tyto stromy a keře: Javor babyka, Hrušeň okrasná, Žlutice prostřední, Tavolník a živý plot z Ptačího zob.

Lokalita 2  p.č. 345 – veřejný prostor využívaný jako odpočinková zahrada, kde jsou vsazeny jak ovocné stromy: Jabloně, Třešně, Moruše, Vinná réva, Rybíz, tak i okrasné stromy Jírovec, Lípa srdčitá, Jedle kavkazská, Bříza bělokorá, Smrk pichlavý a další ovocné a okrasné keře a také záhon jahod. Tento prostor se nachází v klidné části obce u lesa a je hojně využíván dětmi mateřské školy ale také občany pro odpočinek.

Lokalita 3  p.č. 360/1 – alej podél místní komunikace Svinošice Šebrov, v této aleji jsou vysazeny hlavně jeřabiny černé a jeřáb ptačí a v neposlední řadě jsme do této lokality u vstupu do obce vysadili Lípu srdčitou u příležitosti 100. výročí vzniku České republiky.
Větší část stromků je zasazena v průběhu loňského roku a je nutné zde v letních měsících provádět intenzivní zálivku. Také bude nutné dosadit cca 4 nové Jeřáby ptačí, které byly poničeny vandaly. Všechny stromky musí být zabezpečeny proti okusu a vytloukání zvěří, kdy tato ochrana je nutné průběžně opravovat a případně nahrazovat.

Lokalita 4   p.č. 378 – veřejný prostor, kde je vysazen sad starých švestek, u kterých je nutné provést odborný ozdravný prořez a dosadit nové švestky, jako náhrada za uhynulé staré stromy.

Celá akce je rozdělena do tří úseků první dva již byly provedeny:
1) vytvořeny závlahové mísy kolem stromů, odplevelení, přihnojení, zakůrování a průběžné zalévání.
2) proveden ozdravný prořez třešní a višní k Šebrovu, švestek za mostem.
Poslední etapa a to výsadba nových třešní a jeřabin a švestek bude zrealizována do konce listopadu 2019.