🍪 Změnit souhlas

Autor: Josef Hemzal

Výstavba splaškové kanalizace

Aktuální rozsah prací na kanalizaci k 27.5.2024

V současné době se dokončil poslední úsek kanalizace a vodovodního řadu v úseku náves – směr Šebrov.Po provedení všech revizí a zkoušek budovaného úseku se ještě budou zde provádět odbočky kanalizace a přepojovat vodovodní přípojky na nové potrubí. Také se budou ještě realizovat odbočky v lokalitě nové zástavby směrem k Šebrovu a odbočky v „uličce“ , dále se betonuje jedna šachta a to ve „dvoře“.
Za mostem a to za zahradou p. Páleníka na poli se musí vyměnit instalovaná šachta, která se nyní vyrábí.

Od pondělí 27.5.2024 začnou přípravy povrchů komunikací pro zbudování povrchů. Toto se bude dělat po úsecích z důvodu omezení průjezdnosti těchto úseků.Začne se úsek od domu pana Valy – čalounictví směrem k Lipůvce. V tomto seku se budou provádět přípravy komunikace pro frézování a další práce spojené s pokládkou povrchu.
Takto se připraví celý úsek od OÚ směrem k Lipůvce a poté se bude teprve dělat povrch v celém úseku. Těmito pracemi bude omezen příjezd v pracovní hodiny k jednotlivým nemovitostem, bude to stejný systém jak loni při výstavbě kanalizace, ale upozorňuji všechny, že to bude větší zásah do komunikace v celé šířce a tudíž musím Vás všechny požádat, aby jste neparkovali auta na těchto komunikacích, v době provádění prací.

Vysvětlení následujícího postupu.  
Stavba kanalizace podle smlouvy bude ukončena k 30.10.2024, toto datum ale ještě neumožňuje připojení, to je podmíněno dalšími kroky:  
1. stavba musí být zkolaudována a uvedena do provozu, informaci na obec dodá svazek, který je investor a stavebník,  
2. každý kdo se následně bude připojovat, musí mít platný územní souhlas pro „přípojku“ – projektant Ing. Hlavínek pro všechny kdo mají zájem ( v současné době je to většina občanů) tento projekt zpracuje a zajistí kompletní administraci včetně vydání souhlasu.
Po zpracování a dodání stavebních projektů na jednotlivé přípojky na obecní úřad budete všichni pro které se projekt zpracovává s tímto vyrozuměni a tento projekt si, jak bylo oznámeno, za částku 4 500,- Kč na úřadě vyzvednete.  
Po samotné realizaci ještě musí proběhnout kontrola od technika VAS na provedení přípojky.
Dále každý kdo bude mít toto hotové bude osloven vaskou s návrhem smlouvy na placení stočného.  
Vidíte, že vybudováním samotné kanalizace to nekončí, pro zdárné připojení nemovitostí bude ještě nutné uskutečnit několik jak administrativních, tak i technických úkonů.


Autobusová dopravaautobusy nebudou projíždět obcí, ale pouze po silnici II/379
U autobusových zastávek na silnici II/379 bude dopravním značením snížena rychlost na 50 km:
Obec zajistí řádně proškoleného pracovníka pouze pro dozor bez dalších pravomocí, při přecházení dětí
z tzv. školních autobusů a to v těchto časech příjezdu autobusů ze směru od Lipůvky:
12,46 – 13,51 – 14,21 – 14,51 a 15,16 hodin dle jízdního řádu linky 152

Zastávka „Svinošice, náves“ – bude v době uzavírky neobsluhovaná
Zastávky u silnice II/379 „Svinošice směr Kuřim a Svinošice směr Blansko“ – beze změny

Poplatky

Poplatek za komunální odpad

Základ poplatku

 • Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.
 • Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na kalendářní měsíc připadající na poplatníka je:
  a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci kalendářního měsíce, nebo
  b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.
 • Minimální základ dílčího poplatku činí 40 litrů.

  Sazba poplatku činí 0,50,- Kč za litr.

  Výpočet poplatku
 • Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na jejichž konci
 • a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo
 • b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je vlastník této nemovité věci.
 • Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro tento základ.

  Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku.
  Za kalendářní rok vám bude zaslán „Platební předpis“ s výší poplatku v termínu do 28.1. příslušného roku.

  Průběžně lze sledovat počty vývozů jak komunálního odpadu, tak i plastů a papírů od domu pomocí online systému ECONIT po zřízení přístupu.

  Platbu bude možné provést v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách nebo bezhotovostně na účet 1361460349/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti a do zprávy pro příjemce uveďte: poplatek za odpady.

Poplatek ze psů

Předmět poplatku a poplatník

 • Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“); poplatek ze psů platí poplatník obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla
 • Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců

Ohlašovací povinnost

 • Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala

Sazba poplatku ze psů činí za prvního psa 100 Kč za rok, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč ročně.

Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 70 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 105,- Kč ročně

Poplatek je možné uhradit v kanceláři OÚ v úředních hodinách pokladny nebo bezhotovostně na účet: 1361460349/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce napište: poplatek za psa.
Poplatek je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.