🍪 Změnit souhlas

Upozornění občanům – příměsi v separovaném odpadu

Vážení spoluobčané, byli jsme upozornění svozovou firmou na příměsi v separovaném odpadu, viz kopie emailu:

V poslední době se velmi často stává, že při svozu druhotných surovin, zejména plastů a nápojových kartonů, papíru, obsahuje příslušná surovina velké množství nesourodých (nerecyklovatelných) příměsí, které po vytřídění na třídící lince naše společnost musí likvidovat za náklady, které neodpovídají dohodnutým cenám za sběr, svoz a odstranění druhotné suroviny. Největší množství příměsí je z kategorie Směsného komunálního odpadu, ale jedná se často i o nebezpečný odpad, není výjimkou ani mrtvé zvíře nebo zbytky z domácí zabíjačky.

Prosím Vás o přijetí opatření, kterým budete informovat občany, jako producenty odpadu, aby do separačních nádob ukládaly pouze ty druhy odpadu, ke kterým jsou určeny.

Pokud by se jednalo o jeden dva případy ročně, tak tuto situaci řešit nebudeme. Pokud se ale tato situace bude pravidelně opakovat, budeme nucení o této události vést protokol a fakturovat obci (městu) náklady spojené s tříděním a likvidací tohoto druhu odpadu dle skutečné ceny příměsi